Program „Mój Prąd”

“Mój Prąd” to nowy rządowy program skierowany do właścicieli gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą maksymalnie 5 tys. zł.

Nabór wniosków wystartował 30.08.2019 r.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp, w praktyce oznacza to dofinansowanie na poziomie 25%.

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. Ulgi termomodernizacyjnej  ( pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój prąd” nie będzie się łączyć z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 5000 zł “na rękę”.

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów.

Wniosek trzeba będzie złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Wniosek jest dostępny, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski należy złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd” lub online na portalu GOV.pl.

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano
  • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze (pierwszy nabór od 30.08.2019 – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków).

Wniosek można zgłaszać w wersji papierowej, z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją: Program priorytetowy „Mój Prąd”. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data rejestracji (wpływu). Dokumenty można przesłać drogą pocztową lub kurierem lub dostarczyć osobiście  w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie w portierni w godzinach 8:00 – 15:00. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem pełnomocnika wnioskodawcy.

Od 21.10. wnioski o dofinansowanie w ramach w programu „Mój Prąd” można składać także online na portalu GOV.pl.

Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. Niespełnienie choć jednego z warunków skutkuje odrzuceniem wniosku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wniosku.

W  przypadku instalacji fotowoltaicznej zakupionej na kredyt , można skorzystać z dotacji. wystarczy przedstawić potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”.

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Pieniądze znajdują się już na rachunku NFOŚiGW i pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

Beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE)

By otrzymać dotację z programy “Mój Prąd”, montaż instalacji nie może być wykonany samodzielnie, nawet jeśli posiada się odpowiednie uprawnienia.

Kiedy zwróci się instalacja PV z dotacją z programu “Mój Prąd”?

Jeżeli panele zostaną zainstalowane za gotówkę i pominiemy koszty finansowe (utracone niewielkie odsetki z lokaty na którą moglibyśmy te pieniądze wpłacić), to prosty okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW w takiej sytuacji wyniesie 10 lat bez odpisu podatkowego i dotacji, 8 lat z odpisem podatkowym i 7 lat z odpisem i dotacją z programu „Mój prąd”. Jeżeli na inwestycje weźmiemy kredyt (nie wiadomo jeszcze, czy będzie można skorzystać z preferencyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”), to okres zwrotu wzrośnie. Podobnie warto wziąć pod uwagę jeszcze np. koszty ubezpieczenia instalacji. Jednocześnie już dziś instalację można kupić o ok. 5 tys. zł taniej, opierając ja na tańszych podzespołach, a okres zwrotu nawet z odsetkami od kredytu i ubezpieczeniem będzie podobny do powyższych wyliczeń. Można też liczyć, że ceny urządzeń jeszcze będą spadać (przez ostatnie 3 lata zmniejszyły się o 30 proc.), jednak potencjalni inwestorzy będą musieli wziąć pod uwagę, że program ma ograniczenia czasowe i budżetowe.